Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin serwisu internetowego www.vikando.pl (zwanego dalej „Serwisem internetowym” lub „Sklepem internetowym”) określa:
  1. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego;
  2. zasady i warunki składania zamówień na produkty i usługi będące
  3. w asortymencie Sprzedającego (zwane dalej „Produktami”), oferowane i dostępne w Sklepie internetowym;
  4. zasady i warunki składania i realizacji zamówień na Produkty (w tym sposoby płatności);
  5. zasady tworzenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, a także warunki usunięcia i zlikwidowania Konta Użytkownika;
  6. uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
  7. zasady składania i rozpatrywania reklamacji, dotyczącej Produktów lub działania Serwisu internetowego;
  8. pozostałe prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupujących, związane z zawarciem umowy na odległość.
  9. Serwis internetowy prowadzony jest przez firmę  VIKANDO Tomasz Plebankiewicz, posiadającą numer NIP 634-224-70-95, numer REGON 380921688, adres e-mail biuro@vikando.pl , telefon 697 811 408        (zwaną w niniejszym Regulaminie: „Sprzedającym”), która jest właścicielem Serwisu internetowego i jego Administratorem.

§2
Zasady działania Serwisu internetowego

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Serwis internetowy zapewnia dwustronną komunikację umożliwiającą zawieranie i wykonywanie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umów sprzedaży, których przedmiotem są Produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu internetowego, w chwili składania zamówienia.
 3. Serwis internetowy zapewnia Kupującemu dostęp do Konfiguratora Produktów, za pomocą którego Kupujący może dostosować Produkty do swoich potrzeb, w ramach dostępnych opcji konfiguracji.
 4. Serwis internetowy zapewnia Kupującemu możliwość zamieszczania własnych plików w formatach lub rozszerzeniach określonych w Konfiguratorze Produktów, w celu personalizacji Produktu, którego dotyczyć będzie umowa sprzedaży zawierana ze Sprzedającym.
 5. Produkty oferowane w asortymencie Sklepu internetowego mają cechy i właściwości określone w Konfiguratorze Produktu przy składaniu zamówienia.
 6. Informacje znajdujące się w Serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740, tekst jedn. z dnia 8 października 2020 roku, ze zm.).

§3
Warunki korzystania ze Sklepu internetowego, Konto Użytkownika

 1. Warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie internetowym jest uprzednie zaakceptowanie Regulaminu przez Kupującego.
 2. Konto Użytkownika umożliwia Kupującemu korzystanie ze Sklepu Internetowego po zalogowaniu oraz:
  • wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym danych niezbędnych do realizacji zamówienia, wystawienia faktur;
  • składanie zamówień;
  • przeglądanie historii zamówień;
  • dokonywanie płatności za zamówienia;
 3. Utworzenie Konta Użytkownika odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Serwisu, postępowanie zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie internetowej, uprzednie zapoznanie się przez Kupującego z treścią Regulaminu i jej akceptację oraz wyrażenie przez Kupującego wszystkich wymaganych zgód. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Kupującego, Sprzedający, na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji lub link aktywujący. Z chwilą przesłania potwierdzenia rejestracji lub z chwilą potwierdzenia założenia Konta Użytkownika za pomocą linka aktywującego, proces utworzenia Konta Użytkownika zostaje zakończony prawidłowo, a Konto Użytkownika jest uznawane za utworzone.
 4. Z chwilą utworzenia Konta Użytkownika dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu przez Sprzedającego dla Kupującego Konta Użytkownika.
 5. Konto Użytkownika utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Kupującego przez czas nieoznaczony.
 6. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do Konta Użytkownika.
 7. Informacje podane przez Kupujących podczas tworzenia Konta Użytkownika i składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia i wykonania zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umowy jest podanie przez Kupującego kompletnych i prawidłowych danych, pozwalających na weryfikację Kupującego i dostawę Produktów.
 8. Sprzedający nie odpowiada za skutki wskazania błędnych danych przez Kupującego.
 9. Kupujący, który posiada Konto Użytkownika, może po zalogowaniu, korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym zamieszczać własne pliki w formatach lub rozszerzeniach określonych w Konfiguratorze Produktów.
 10. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania loginu i hasła, podanych przy rejestracji Konta Użytkownika. Dane podane przy rejestracji Konta Użytkownika mogą zostać zmienione przez Kupującego po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, w przeznaczonej do tego zakładce.
 11. Zamieszczane przez Kupującego pliki lub treści nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Jeżeli pliki lub treści zamieszczane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z Regulaminem, a także gdy w konfiguracji Produktu zostaną stwierdzone błędy uniemożliwiające realizację zamówienia, Sprzedający może odmówić Kupującemu realizacji zamówienia.
 12. Kupujący, każdorazowo z chwilą zamieszczenia własnego pliku zapewnia, że jest uprawniony do jego zamieszczenia w Sklepie Internetowym, w tym do jego zwielokrotniania; Kupujący zapewnia, że zamieszczony plik nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich bądź ich dóbr osobistych; zamieszczając plik w Sklepie Internetowym, Kupujący udziela Sprzedającemu licencji na korzystanie zamieszczonych przez Kupującego plików, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym umowy. Licencja, udzielana przez Kupującego uprawnia Sprzedającego do korzystania z zamieszczonych plików bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieokreślony. Przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania zawartej z Kupującym umowy oraz przez okres, w którym Kupujący może kierować roszczenia do Sprzedającego z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy, Sprzedający może zwielokrotniać pliki, w całości lub ich fragmenty, w sposób trwały lub czasowy dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową), dokonywać modyfikacji plików w ramach opcji Konfiguratora Produktu oraz rozpowszechniać pliki lub wprowadzać je do obrotu, w zakresie koniecznym dla prawidłowego wykonania zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającego umowy. Sprzedający może udzielać sublicencji podmiotom współpracującym, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającego umowy. Licencja udzielana Sprzedającemu w ww. zakresie jest licencją bezpłatną, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
 13. Serwis internetowy zachowuje informacje na temat czynności dokonanych przez Kupującego przy składaniu zamówienia (w tym w szczególności: informacje o dacie i godzinie zamieszczenia pliku, dokonaniu płatności, dokonanych modyfikacji zamówienia). W sytuacjach spornych będą one możliwe do odtworzenia przez Sprzedającego.
 14. W przypadku akceptacji pliku przez Kupującego mimo jego odrzucenia przez Sklep internetowy (Konfigurator Produktów), powoduje przekazanie zlecenia do realizacji wraz z błędami. Zlecenia takie nie podlegają reklamacji, jeżeli wadliwość Produktów jest skutkiem błędów pliku, o których Kupujący został poinformowany.
 15. Zabronione jest dostarczanie przez Kupującego treści bezprawnych, naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje. Kupujący nie może również podejmować aktywności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Zakazane są wszelkie formy ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego, jego elementy techniczne, zasady działania, funkcjonalności, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu Internetowego aktywności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej lub podobnej do powyższych. Kupującemu nie wolno wykorzystywać Serwisu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.
 16. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania Produktów oraz składania zamówień, niezbędne są:
  • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę internetową, opcjonalnie: Google Chrome (najnowsza wersja), Mozilla Firefox (najnowsza wersja), Opera (najnowsza wersja), Safari (iOS/OS X najnowsza wersja), Edge (najnowsza wersja);
  • aktywna skrzynka poczty elektronicznej (e-mail).
 17. Kupujący może zrezygnować z prowadzenia Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym i zażądać jego usunięcia, w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta Użytkownika nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 18. W celu usunięcia Konta Użytkownika należy należy skontaktować się telefonicznie pod numerem 697 811 408, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@vikando.pl. Dyspozycja usunięcia Konta Użytkownika jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z takim żądaniem jest uprawniona.
 19. Usunięcie Konta Użytkownika następuje niezwłocznie i bez wypowiedzenia oraz jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Kupującego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu przez Sprzedającego Konta Użytkownika.
 20. Sprzedający może zlikwidować Konto Użytkownika w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz z ważnych powodów, za które uważa się: naruszenie przez Kupującego przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego; powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Kupującego postanowień Regulaminu; zamieszczanie treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
 21. O zamiarze zlikwidowania Konta Użytkownika, Kupujący zostanie powiadomiony wiadomością e-mail.
 22. Zlikwidowanie Konta Użytkownika zgodnie z ww. postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Sprzedającego, ze skutkiem natychmiastowym, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu przez Sprzedającego Konta Użytkownika.
 23. Zlikwidowanie Konta Użytkownika wiąże się z utratą przez Kupującego rabatów lub innych korzyści związanych z Kontem Użytkownika.

§4
Składanie zamówień, zawieranie umów, realizacja zamówień oraz odpowiedzialność Sprzedającego

 1. Zapoznawanie się z Produktami oferowanymi przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie wymaga utworzenia Konta Użytkownika. Składanie zamówień i zawieranie umów ze Sprzedającym przez Kupującego, których przedmiotem są Produkty jest możliwe po prawidłowym utworzeniu Konta Użytkownika (rejestracji).
 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, Kupujący powinien dokonać wyboru Produktu, skonfigurować jego parametry, w ramach dostępnych opcji Konfiguratora Produktu oraz postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami Sklepu internetowego. Do złożenia zamówienia niezbędne jest zalogowanie się przez Kupującego na Konto Użytkownika.
 3. Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do koszyka. Po określeniu parametrów Produktu wyświetlona zostanie cena Produktu i przewidywana data wysyłki. Po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności, Kupujący potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania. Kupujący przy finalizacji zamówienia podaje dane niezbędne do wystawienia faktury. Kupujący będący jednocześnie konsumentem ma także możliwość wskazania, że rezygnuje z otrzymania faktury i w takim przypadku wraz z Produktem otrzyma wyłącznie dokument księgowy. Kupujący może wskazać w formularzu zamówienia wybrany przez siebie adres dostawy oraz odbiorcy Produktu.
 4. Zamówienie uważa się za prawidłowo złożone po dokonaniu przez Kupującego wszystkich wymaganych czynności opisanych w ustępach poprzedzających i po dokonaniu płatności za zamawiane Produkty chyba, że Kupujący wybierze opcję płatności przy odbiorze (jeżeli taką opcję przewiduje Sprzedający).
 5. Sprzedający niezwłocznie przekazuje Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i zawarcia umowy.
 6. Kupujący może składać zamówienia na Produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego przez całą dobę, we wszystkie dni w roku, w tym w niedziele i święta.
 7. Sprzedający informuje za pośrednictwem Sklepu Internetowego o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia (wysyłka zamówienia).
 8. Informacja o terminie wysyłki zamówienia to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania zamówionych Produktów do Kupującego. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest każdorazowo od dostępności, rodzaju lub złożoności zamówionych Produktów. Zwyczajowo termin wysyłki to 3-4 dni robocze.
 9. Na terytorium Polski Produkty będą dostarczane – według wyboru Kupującego – do siedziby Sprzedającego, za pośrednictwem firmy kurierskiej, do wybranej przez Kupującego placówki Poczty Polskiej, do Paczkomatu InPost lub w inny dodatkowy sposób przewidziany przez Sprzedającego.
 10. Zamówienia realizowane poza terytorium Polski będą dostarczane – według wyboru Kupującego – za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny dodatkowy sposób przewidziany przez Sprzedającego.
 11. Do całkowitego czasu realizacji zamówienia (doręczenia zamówionych Produktów Kupującemu), należy doliczyć czas potrzebny przewoźnikowi na jego doręczenie (od 24 do 72 godzin na terenie Polski).
 12. Koszt wysyłki zamówionego Produktu widoczny jest przy składaniu zamówienia.
 13. W przypadku niedoręczenia zamówionego Produktu z winy Kupującego i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu.
 14. Warunkiem wydania Produktu Kupującemu jest zapłata całości ceny za Produkt.
 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
  • otrzymania informacji zwrotnej, że e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata;
  • otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia;
  • braku możliwości kontaktu z Kupującym, w celu weryfikacji złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia;
  • nieprzyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji z powodu błędów pliku zamieszczonego przez Kupującego.
 16. W każdym przypadku, gdy Sprzedający nie przyjmie zamówienia do realizacji, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 17. Sprzedający informuje, że Kupujący składając zamówienie powinien wziąć pod uwagę fakt, że:
  • różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedającego biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedającego może wynieść do 2 mm;
  • w Produktach mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,3 mm, co wynika ze stosowanej przez Sprzedającego technologii druku;
  • kolorystyka Produktów powinna mieścić się w tolerancji do 5 jednostek Delta E między uzyskanym w produkcji kolorem, a wzorcem wskazanym przez Kupującego. W celu dokładniejszego odwzorowania kolorystki oraz weryfikacji wyglądu Produktu w druku, Kupujący ma możliwość zamówienia próbki cyfrowej (proofa cyfrowego) przed wydrukiem zlecenia. Wydruk próbny odzwierciedla kolory Produktu. Produkt w trakcie obróbki (szczególnie cienkie linie poniżej 0,7 mm) może się różnić od produktu finalnego uzyskanego po wydruku z maszyny offsetowej;
  • uszlachetnienia Produktu w postaci folii lub lakieru UV mogą spowodować widoczną zmianę koloru Produktu;
  • Produkt wydrukowany na papierze kredowanym będzie posiadać inne nasycenie koloru niż Produkt wydrukowany na papierze offsetowym, ponieważ w obu przypadkach druku jest użyte podłoże o innej absorbcji farby;
  • lakier UV 3D nie jest lakierem całkowicie przeźroczystym, posiada odcień żółtego koloru. Efekt ten będzie szczególnie widoczny przy nałożeniu go na białych niezadrukowanych powierzchniach;
  • w sytuacji, w której gramatura okładki Produktu jest inna niż gramatura stron wewnętrznych katalogu, w Produkcie możliwe jest wystąpienie różnicy kolorystycznej pomiędzy tymi elementami, co jest spowodowane wydrukiem na innych arkuszach;
  • ulotki składane w procesie produkcji są falcowane lub bigowane, co może powodować delikatne pęknięcia farby na grzbiecie ulotki. Przy pełnych aplach Sprzedający zaleca wybór uszlachetnienia w postaci folii, które dodatkowo zabezpieczy wydruk;
  • podczas procesu introligatorskiego tj: cięcia, falcowania, bigowania, szycia oraz klejenia katalogów mogą pojawić się przesunięcia, jednak nie większe niż 2 mm. Przesunięcie lakieru podczas nakładania na Produkt może wynosić do 0,5 mm;
  • Sprzedający wykonuje zamówienia dwiema metodami: druk konwencjonalny (z lakierem dyspersyjnym) lub druk z użyciem farb utwardzanych w technologii UV. Każdorazowo o sposobie wykonania zamówienia decyduje Sprzedający;
  • ze względu na specyfikę maszyn drukarskich, na Produktach mogą wystąpić zabrudzenia (plamki) kolorów kałamarza nie przekraczające 1% powierzchni Produktu;
  • podczas drukowania może powstać przesunięcie w pasowaniu poszczególnych farb w granicy do 0,2 mm, wynikające z technologii druku, zgodnie z którą farby CMYK są kolejno nakładane na siebie przez maszynę drukarską;
  • umiejscowienie zszywek użytych do katalogu podczas oprawy introligatorskiej mogą nieznacznie różnić się pozycją na grzbiecie;
  • Produkt, który jest wykonywany na wykrojniku może posiadać chwyty na Produkcie, co wynika z technologii produkcji;
  • kierunek włókien papieru jest ustalany dla danego Produktu przez Sprzedającego. Kierunek włókna może być ustalony indywidualnie dla danego Kupującego wyłącznie przy arkuszach plano w formacie B1 i A1;
  • Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany gramatury papieru na wyższą, w celu zachowania deklarowanego terminu realizacji zamówienia;
  • Sprzedający stosuje rastry wysokich liniatur, których kąty kolorów różnią się od standardowych, stosowane są one po to, aby unikać zjawiska tzw. mory;
  • materiały przesłane przez Kupującego powinny być przygotowane w trybie kolorystycznym CMYK, bez osadzonych profili kolorystycznych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne, wynikające z konwersji profili niezgodnych ze specyfikacją do profilu ISO Coated v2 (ISO 12647-2):2004;
  • materiały przesłane przez Kupującego powinny być zgodne z formatem złożonego zamówienia, z uwzględnieniem spadu;
  • materiały przesłane przez Kupującego powinny zostać wyśrodkowane na arkuszu;
  • materiały przesłane przez Kupującego powinny uwzględniać fakt, iż pierwsza strona zostanie potraktowana jako zewnętrzna, natomiast strona druga jako wewnętrzna.
  • wykonywane przez Sprzedającego Produkty zawsze są obracane przez prawy/lewy bok, nigdy natomiast nie są obracane poprzez górę/dół.
  • jeśli w zamówieniu Kupującego zostało wybrane uszlachetnienie jednostronne, zostanie ono wykonane na stronie pierwszej;
  • Produkty są weryfikowane zgodnie z makietkami udostępnionymi przy danym zamówieniu. Dlatego materiały przesłane przez Kupującego powinny zostać przygotowane przez Kupującego zgodnie z makietkami;
  • w celu uzyskania najwyższej jakości Produktów, materiały przesłane przez Kupującego powinny mieć rozdzielczość minimum 300 dpi (zalecane 350 dpi);
  • przesłane przez Kupującego pliki w formacie PDF powinny być certyfikowane, to jest wolne od wad w kodzie PDF, które powodują błędy ripowania.
 18. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe wykonanie Produktu, jeżeli wada jest skutkiem niezastosowania się przez Kupującego do powyższych zastrzeżeń. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż wystąpienie któregokolwiek z zdarzeń opisanych w ustępie poprzedzającym nie będzie stanowiło wady i nie będzie stanowiło podstawy do złożenia reklamacji.
 19. Rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy (Art. 556. KC).
  a) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).
  b) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).

§5
Formy płatności

 1. Sprzedający, na etapie składania zamówienia, informuje Kupującego o cenie Produktu wraz z należnymi podatkami, a także o wszelkich opłatach oraz jakichkolwiek innych kosztach, związanych ze złożeniem zamówienia na Produkty.
 2. Płatność ceny za Produkty dokonywana jest w całości z góry, przed odbiorem zamówionych Produktów przez Kupującego. Sprzedający może przewidzieć także dokonywanie zapłaty ceny przez Kupującego przy odbiorze Produktu. W przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze, do wydania Produktu Kupującemu dochodzi jednocześnie z chwilą zapłaty całości ceny za Produkt.
 3. Sprzedający zastrzega, że forma płatności może być uzależniona od rodzaju Produktu i wartości złożonego przez Kupującego zamówienia. Informacje o dostępnych formach płatności są widoczne w trakcie składania zamówienia.
 4. Płatność ceny za Produkty i pozostałe opłaty może być dokonana w następujący sposób: przelewem bankowym, za pośrednictwem akceptowanego przez Sprzedającego operatora płatności elektronicznych.
 5. Operatorem płatności na stronie www.vikando.pl – jest firma PayU z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186
 6. Realizacja zamówienia, w przypadku wyboru płatności z góry, rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedającego pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez operatora płatności elektronicznych – po potwierdzeniu przez operatora płatności elektronicznych poprawnego wykonania pełnej płatności.
 7. Przy składaniu zamówienia Kupujący może korzystać z kodów rabatowych, przypisanych do Konta Użytkownika rabatów, zgodnie z zasadami wynikającymi z prowadzonych przez Sprzedającego akcji promocyjnych, lub programów lojalnościowych.
 8. W przypadku, gdy Kupujący zawierając umowę zobowiązał do zapłaty za zamówiony Produkt z góry, brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że zamówienie będzie uznane za niezłożone i będzie automatycznie anulowane.

§6
Reklamacja, odstąpienie od umowy

1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zamówionych usług i produktów po wcześniejszym zapoznaniu się z informacjami zawartymi w zakładce www.vikando.pl/reklamacje

3. Warunki zgłoszenia reklamacji:

a. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

b. Każda reklamacja zgłoszona przez Nabywcę i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

c. Reklamacje dotyczące druku z plików graficznych przygotowanych niezgodnie z wymogami zawartymi na stronie www.vikando.pl nie będą uwzględniane.

d. Reklamacje dotyczące braku dokładnego pasowania druku czarnych tekstów przygotowanych z wielu kolorów CMYK zamiast K 100% nie będą uwzględniane.

e. Przy przygotowywaniu plików do druku w formatach PDF, TIFF, JPG, CDR zalecana rozdzielczość to 300 dpi (reklamacje dotyczące jakości wydruku z plików poniżej 300 dpi nie będą uwzględniane). Przy przygotowywaniu Plików Graficznych w formatach PDF, TIFF, JPG, CDR bitmapy umieszczone w pliku muszą być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku zapisu 16 lub 32 bitów na kanał mogą wystąpić błędy w druku. Reklamacje dotyczące tak zapisanych Plików Graficznych nie będą uwzględniane. Przesyłając Pliki Graficzne należy wziąć pod uwagę, że reklamacje dotyczące druku z plików CDR oraz plików PDF oraz TIFF wygenerowanych z programu CDR nie będą uwzględniane.

f. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Pliki Graficzne, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.

g. Reklamacje dotyczące rozbieżności kolorów w przypadku przesłania do nas Plików Graficznych przygotowanych w kolorystyce RGB oraz z kolorami dodatkowymi PANTONE nie będą uwzględniane.

h. Reklamacje dotyczące różnicy nasycenia kolorów w stosunku do oczekiwań Klienta mogą być składane jedynie w wypadku, jeżeli przed rozpoczęciem druku Klient dostarczył Sprzedawcy proof cyfrowy wykonany przez Sprzedawcę.

i. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym – porównywanie kolorystyki wydruku CMYK z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie.

j. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne w całym nakładzie przy druku tych samych Plików Graficznych (tolerancja do plus/minus 10% odchylenia kolorystycznego).

k. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy złam. Za nieprawidłowy złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp. uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji umieszczonych w Pliku Graficznym na linii złamu lub zbyt blisko linii złamu (zalecany margines 3mm).

l. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za widoczne wyraźne pękanie papieru w miejscu łamania przy druku z projektów o ciemnych kolorach.

m. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pękanie papieru w miejscu łamania (falcowania).

n. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice we wzorniku papierów cyfrowych lub offsetowych oraz wykorzystanych przy druku danego Produktu.

o. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku (w tym wskazanych w Regulaminie) nie przekracza 5% (słownie: pięć procent) ilości dostarczonego Produktu.

4. Poniższe odchylenia są dopuszczalne i nie mogą stanowić podstawy reklamacji Nabywcy:

a. Tolerancja do 2 mm przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki.

b. Tolerancja do 2 mm przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie łamu od nominalnej linii jego usytuowania).

c. Tolerancja do 2 mm przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania).

d. Tolerancja do 0,2 mm przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych.

e. Tolerancja do plus/minus 5 % różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi Produktu.

f. Tolerancja do plus/minus 10% odchylenia kolorystycznego na całym nakładzie danego Produktu.

5. W przypadku uznania reklamacji i ponownego druku zareklamowanego Produktu, Sprzedawca zastrzega, iż ponowny druk zostanie wykonany z tych samych Plików Graficznych, z których został pierwotnie wydrukowany ten Produkt.

6. Reklamacje dotyczące rozbieżności kolorów między zamówieniami drukowanymi na maszynach wykorzystujących różne technologie druku oraz druku na różnych mediach nie będą uwzględniane gdyż różnice takie wynikają z uwarunkowań technologicznych na które Sprzedawca nie ma wpływu.

7. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Nabywcy z obowiązku zapłaty za Zamówienie. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego przy pomocy Formularz dostępnego bezpośrednio w Serwisie vikando.pl lub drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.       

§7
Dane osobowe

 1. Dane osobowe Kupujących, podane lub udostępnione w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego, przetwarzane są przez VIKANDO Tomasz Plebankiewicz, posiadającą numer NIP 6342247095, numer REGON 380921688, która pełni funkcję administratora tych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawierania i wykonywania umów ze Sprzedającym, których przedmiotem są Produkty oferowane w Sklepie internetowym, oraz do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kupującego, opisanych w Regulaminie. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupujących w celu wykonania powyższych.
 3. Kupujący podając dane osobowe zapewnia, że podane przez niego dane osobowe są danymi osobowymi należącymi wyłącznie do niego.
 4. Kupujący ma w każdym czasie prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być w każdym czasie poprawiane bądź usuwane z poziomu Konta Użytkownika (po zalogowaniu) lub poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta bądź e-mailowy pod adresem biuro@vikando.pl.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych określa Polityka prywatności, która jest dostępna pod adresem https://www.vikando.pl/polityka-prywatnosci, stanowiąca integralną część Regulaminu.
 6. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Kupującego i umożliwienia wykonywania zamówień. Szczegółowe zasady wykorzystywania plików cookies, określa Polityka plików cookies, która jest dostępna pod adresem https://www.vikando.pl, stanowiąca integralną część Regulaminu.

§8
Własność intelektualna

 1. Adres domeny, pod którym jest dostępny Sklep internetowy, a także zawartość Serwisu internetowego podlegają ochronie prawnej. Poszczególne elementy Serwisu internetowego mogą podlegać ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedającego.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedającego.
 4. Pobieranie, zwielokrotnianie, kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści Serwisu internetowego jest zabronione bez zgody Sprzedającego.

§9
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przed planowaną zmianą na stronie internetowej Serwisu vikando.pl. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.

2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy siedzibie właściciela serwisu vikando.pl Sąd Powszechny w Tychach.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 01 kwietnia 2021 r